Tài Liệu Kỹ Thuật

Các lỗi về sửa chữa máy CNC Okuma và cách khắc phục

Sửa lỗi máy CNC Okuma A, B, C, D list alarm tại Bình Dương, Bến Cát:

Namfare – Alarm 0700 NC start-up error – 0937029193
Namfare – Alarm 0701 P100-Menu initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0702 Power failure upon start-up – 0937029193
Namfare – Alarm 0703 Load information file not found – 0937029193
Namfare – Alarm 0704 File load error – 0937029193
Namfare – Alarm 0705 Default scheduling table error – 0937029193
Namfare – Alarm 0706 Backup data file error – 0937029193
Namfare – Alarm 0707 DTL link/unlink error – 0937029193
Namfare – Alarm 0708 RT thread stack overflow – 0937029193
Namfare – Alarm 0709 Hardware exception – 0937029193
Namfare – Alarm 0710 System call error – 0937029193
Namfare – Alarm 0711 AlarmService library error – 0937029193
Namfare – Alarm 0712 AlarmService internal error (exception) – 0937029193
Namfare – Alarm 0713 AlarmService error – 0937029193
Namfare – Alarm 0714 Blue screen – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 0715 P100-Menu error – 0937029193
Namfare – Alarm 0716 Floating point exception – 0937029193
Namfare – Alarm 0717 PLC control error – 0937029193
Namfare – Alarm 0718 Real time thread time over – 0937029193
Namfare – Alarm 0719 HXCP thread error – 0937029193
Namfare – Alarm 0720 AlarmService internal error – 0937029193
Namfare – Alarm 0721 DeviceNet error – 0937029193
Namfare – Alarm 0723 DeviceNet I/O data link file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0725 M code data file – 0937029193
Namfare – Alarm 0726 Safety speed data error – 0937029193
Namfare – Alarm 0727 MCS firmware doesn’t support POS2 unit – 0937029193
Namfare – Alarm 0728 FL-net error – 0937029193
Namfare – Alarm 0729 Non-responsive software detected. – 0937029193
Namfare – Alarm 0731 R Spec. error – 0937029193
Namfare – Alarm 0732 Unable to execute lost motion compensation – 0937029193
Namfare – Alarm 0735 MCS DD encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0736 MCS DD encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 0737 MCS DD encoder (slave sensor) detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0738 MCS DD encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0739 MCS DD encoder (slave sensor) initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0741 MCS firmware version error – 0937029193
Namfare – Alarm 0742 Relocation detection error – 0937029193
Namfare – Alarm 0744 MCS power supply unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 0750 The spec.-code or select-soft. was wrong – 0937029193
Namfare – Alarm 0752 VDU communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 0753 VDU detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0754 VDU initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0755 SIO link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0756 PSC optical scale encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 0757 MF-SAFETY Error – 0937029193
Namfare – Alarm 0758 Safety I/O Error – 0937029193
Namfare – Alarm 0759 Safety Servo Link Error – 0937029193
Namfare – Alarm 0782 Magnetic encoder speed detection error – 0937029193
Namfare – Alarm 0783 MCS Rotary encoder 5 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0784 MCS Rotary encoder 5 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0785 MCS Rotary encoder 4 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0786 MCS Rotary encoder 4 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0787 MCS Rotary encoder 3 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0788 MCS Rotary encoder 3 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0789 MCS Rotary encoder 2 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0790 MCS Rotary encoder 1 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0791 MCS Rotary encoder 1 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0792 MCS Linear scale 4 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0793 MCS Linear scale 4 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0794 MCS Linear scale 3 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0795 MCS Linear scale 3 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0796 MCS Linear scale 2 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0797 MCS Linear scale 2 error – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 0798 MCS Linear scale 1 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0799 MCS Linear scale 1 error – 0937029193
Namfare – Alarm 0800 Spindle D/A control data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0801 TCP/IP board detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0802 Load information file not found – 0937029193
Namfare – Alarm 0803 File load error – 0937029193
Namfare – Alarm 0804 MSB file mismatch – 0937029193
Namfare – Alarm 0805 MOP-Tool parameter PBU load – 0937029193
Namfare – Alarm 0806 MOP-Tool tool data PBU load – 0937029193
Namfare – Alarm 0807 ACP panel status receipt error – 0937029193
Namfare – Alarm 0808 Speed change ratio failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0810 NC I/O data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0812 MCS initialization error – 0937029193
Namfare – Alarm 0813 MCS Communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 0814 MCS data file corrupt – 0937029193
Namfare – Alarm 0815 PLC real-time task loop error – 0937029193
Namfare – Alarm 0816 PLC initialization error – 0937029193
Namfare – Alarm 0817 MCS error  – 0937029193
Namfare – Alarm 0818 ADP initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0820 Machine data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0821 Spindle gear ratio – 0937029193
Namfare – Alarm 0822 Wheel data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0823 AXIS CONSTRUCTION DATA setting error – 0937029193
Namfare – Alarm 0824 Unit connection mistake – 0937029193
Namfare – Alarm 0825 AXIS CONSTRUCTION name not set – 0937029193
Namfare – Alarm 0826 AXIS CONSTRUCTION DATA file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0827 Control axis not found – 0937029193
Namfare – Alarm 0828 Wire feed axis No. error – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 0833 MCS option program file not sent – 0937029193
Namfare – Alarm 0834 MCS servo data error – 0937029193
Namfare – Alarm 0835 MCS communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 0836 Program request illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 0837 Loader spec. code data error – 0937029193
Namfare – Alarm 0838 Loader backup data file read error – 0937029193
Namfare – Alarm 0839 Specification conditions failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0840 SuperHi-NC specification mismatch – 0937029193
Namfare – Alarm 0841 FCP4 board detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0842 Safety monitor spec. error – 0937029193
Namfare – Alarm 0845 Specification code setting failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0846 Thermal deviation comp. backup data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0847 DNC-DT preload task start error – 0937029193
Namfare – Alarm 0848 PSCB error – 0937029193
Namfare – Alarm 0849 Synchronous axis tandem control initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0850 MCS Undefined alarm number – 0937029193
Namfare – Alarm 0851 MCS Inverter unit fault – 0937029193
Namfare – Alarm 0852 Mistake in data from MCS to NC – 0937029193
Namfare – Alarm 0853 MCS CON APA deviation – 0937029193
Namfare – Alarm 0854 MCS Power supply unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 0855 MCS Converter link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0856 MCS DC-bus voltage alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 0857 MCS Motor overcurrent – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 0858 MCS Power unit overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 0859 MCS Power unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 0860 MCS Supply voltage flutter – 0937029193
Namfare – Alarm 0861 MCS Inverter capacity differs from spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 0862 MCS Winding change failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0863 MCS Encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0864 MCS Encoder detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0865 MCS Encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0866 MCS Encoder with shaft detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0867 MCS Encoder with shaft initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0868 MCS ABSO SCALE error – 0937029193
Namfare – Alarm 0869 MCS ABSO SCALE initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0870 MCS Magnetic encoder alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 0871 MCS Resolver alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 0872 MCS Pulse generator count over – 0937029193
Namfare – Alarm 0873 MCS Motor overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 0874 MCS Servo link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0875 MCS Servo link disconnection – 0937029193
Namfare – Alarm 0876 Mistake in data from NC to MCS – 0937029193
Namfare – Alarm 0877 MCS Servo data error – 0937029193
Namfare – Alarm 0878 MCS Illegal command – 0937029193
Namfare – Alarm 0879 MCS CON speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 0880 MCS Speed command over – 0937029193
Namfare – Alarm 0881 MCS DIFF over – 0937029193
Namfare – Alarm 0882 MCS APA speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 0883 MCS Full-closed APA error – 0937029193
Namfare – Alarm 0884 MCS Over speed – 0937029193
Namfare – Alarm 0885 MCS Speed deviation over – 0937029193
Namfare – Alarm 0886 MCS Collision detected – 0937029193
Namfare – Alarm 0887 MCS Urgent-stop time over – 0937029193
Namfare – Alarm 0888 MCS Belt is broken – 0937029193
Namfare – Alarm 0889 MCS Axis change control error – 0937029193
Namfare – Alarm 0890 MCS Independent encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0891 MCS Calculated current position lies outside range – 0937029193
Namfare – Alarm 0892 MCS Motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 0893 MCS Safety speed monitor E-Link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0894 MCS ABSO SCALE sub-slider detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 0895 MCS Tandem control communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 0896 MCS Full abso scale link error – 0937029193
Namfare – Alarm 0897 MCS Full abso scale error – 0937029193
Namfare – Alarm 0898 MCS Full abso scale initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 0899 MCS Axis stop signal error – 0937029193
Namfare – Alarm 0940 Time sharing task control – 0937029193
Namfare – Alarm 0941 Real-time task control – 0937029193
Namfare – Alarm 0942 Real-time task loop error – 0937029193
Namfare – Alarm 0943 Main processor name incorrect – 0937029193
Namfare – Alarm 0944 Slave processor name incorrect – 0937029193
Namfare – Alarm 0945 Memory board/battery life – 0937029193
Namfare – Alarm 0951 SMP error – 0937029193
Namfare – Alarm 0952 Not equipped with processor board – 0937029193
Namfare – Alarm 0954 Peripheral processor start – 0937029193
Namfare – Alarm 0955 Spec. code: data file – 0937029193
Namfare – Alarm 0956 Backup data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0957 Graphic backup data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0958 Pitch compensation data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0965 Configuration file format error – 0937029193
Namfare – Alarm 0971 Cache data: Initialization error – 0937029193
Namfare – Alarm 0988 Cache data: Operation error – 0937029193
Namfare – Alarm 0989 CPU information table data incorrect – 0937029193
Namfare – Alarm 0990 TASK generate error – 0937029193
Namfare – Alarm 0991 TASK information table data incorrect – 0937029193
Namfare – Alarm 0992 PLC backup data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0993 TCP/IP board illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 0994 TCP/IP configuration file – 0937029193
Namfare – Alarm 0995 Machine axis data file – 0937029193
Namfare – Alarm 0996 PLC axis data file – 0937029193
Namfare – Alarm 0997 PLC monitor backup data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 0998 PLC sequence program load – 0937029193
Namfare – Alarm 0999 Synchronous tap data file read – 0937029193

Namfare – Alarm 2049 PLC axis stroke end over – 0937029193
Namfare – Alarm 2050 PLC axis command – 0937029193
Namfare – Alarm 2051 PLC axis continuous positioning over – 0937029193
Namfare – Alarm 2052 Blue screen – 0937029193
Namfare – Alarm 2053 P100-Menu error – 0937029193
Namfare – Alarm 2058 Error occurred while CAS work – 0937029193
Namfare – Alarm 2059 Non-functioning device detected – 0937029193
Namfare – Alarm 2060 Fan motor error on panel computer unit – 0937029193
Namfare – Alarm 2090 The remaining time after relocation has passed – 0937029193
Namfare – Alarm 2092 MCS Parameter learning error – 0937029193
Namfare – Alarm 2114 MCS Inertia identification error – 0937029193
Namfare – Alarm 2120 Overload detected. – 0937029193
Namfare – Alarm 2132 VDU communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 2133 VDU detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 2134 VDU initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2135 MCS DD encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 2136 MCS DD Encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 2137 MCS DD Encoder (slave sensor) error – 0937029193
Namfare – Alarm 2138 MCS DD encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2139 MCS DD encoder (slave sensor) initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2144 MCS Power supply unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2150 MCS Undefined alarm number – 0937029193
Namfare – Alarm 2151 MCS Inverter unit fault – 0937029193
Namfare – Alarm 2152 Mistake in data from MCS to NC – 0937029193
Namfare – Alarm 2153 MCS CON APA deviation – 0937029193
Namfare – Alarm 2154 MCS Power supply unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 2155 MCS Converter link error – 0937029193
Namfare – Alarm 2156 MCS DC-bus voltage alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 2157 MCS Motor overcurrent – 0937029193
Namfare – Alarm 2158 MCS Power unit overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 2159 MCS Power unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2160 MCS Supply voltage flutter – 0937029193
Namfare – Alarm 2161 MCS Inverter capacity differs from spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2162 MCS Winding change failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2163 MCS Encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 2164 MCS Encoder detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 2165 MCS Encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2166 MCS Encoder with shaft detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 2167 MCS Encoder with shaft initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2168 MCS ABSO SCALE error – 0937029193
Namfare – Alarm 2169 MCS ABSO SCALE initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2170 MCS Magnetic encoder alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 2171 MCS Resolver alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 2172 MCS Pulse generator count over – 0937029193
Namfare – Alarm 2173 MCS Motor overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 2174 MCS Servo link error – 0937029193
Namfare – Alarm 2175 MCS Servo link disconnection – 0937029193
Namfare – Alarm 2176 Mistake in data from NC to MCS – 0937029193
Namfare – Alarm 2177 MCS Servo data error – 0937029193
Namfare – Alarm 2178 MCS Illegal command – 0937029193
Namfare – Alarm 2179 MCS CON speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 2180 MCS Speed command over – 0937029193
Namfare – Alarm 2181 MCS DIFF over – 0937029193
Namfare – Alarm 2182 MCS APA speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 2183 MCS Full-closed APA error – 0937029193
Namfare – Alarm 2184 MCS Over speed – 0937029193
Namfare – Alarm 2185 MCS Speed deviation over – 0937029193
Namfare – Alarm 2186 MCS Collision detected – 0937029193
Namfare – Alarm 2187 MCS Urgent-stop time over – 0937029193
Namfare – Alarm 2188 MCS Belt is broken – 0937029193
Namfare – Alarm 2189 MCS Axis change control error – 0937029193
Namfare – Alarm 2190 MCS Independent encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2191 MCS Calculated current position lies outside range – 0937029193
Namfare – Alarm 2192 MCS Motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2194 MCS ABSO SCALE sub-slider error – 0937029193
Namfare – Alarm 2195 MCS Tandem control communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 2196 MCS Full abso scale link error – 0937029193
Namfare – Alarm 2197 MCS Full abso scale error – 0937029193
Namfare – Alarm 2198 MCS Full abso scale initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2199 MCS Axis stop signal error – 0937029193
Namfare – Alarm 2200 G-code error – 0937029193
Namfare – Alarm 2201 M-code error – 0937029193
Namfare – Alarm 2202 Common variable error – 0937029193
Namfare – Alarm 2203 System variable error – 0937029193
Namfare – Alarm 2204 Sequence name error – 0937029193
Namfare – Alarm 2205 Numeric data error – 0937029193
Namfare – Alarm 2206 Character use error – 0937029193
Namfare – Alarm 2207 Program name error – 0937029193
Namfare – Alarm 2208 Character string error – 0937029193
Namfare – Alarm 2209 Hexadecimal data error – 0937029193
Namfare – Alarm 2210 Spindle max revolution error – 0937029193
Namfare – Alarm 2212 G132/G133 command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2213 Program factor over – 0937029193
Namfare – Alarm 2214 Subscript left side incorrect – 0937029193
Namfare – Alarm 2215 Local variable use over – 0937029193
Namfare – Alarm 2216 System variable setting data over – 0937029193
Namfare – Alarm 2217 Output variable setting data mistake – 0937029193
Namfare – Alarm 2218 UNUSABLE G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2219 UNUSABLE M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2220 Subscript left side illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2221 UNUSABLE output variable No – 0937029193
Namfare – Alarm 2222 UNUSABLE input variable No – 0937029193
Namfare – Alarm 2223 UNUSABLE turret direct code – 0937029193
Namfare – Alarm 2224 UNUSABLE contour generation command – 0937029193
Namfare – Alarm 2225 UNUSABLE Y-Z circle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2226 UNUSABLE thread cutting command – 0937029193
Namfare – Alarm 2227 Mnemonic or local variable mistake – 0937029193
Namfare – Alarm 2228 VSET sequence left command mistake – 0937029193
Namfare – Alarm 2229 EXPRESSION right side – 0937029193
Namfare – Alarm 2230 EXPRESSION calculation error – 0937029193
Namfare – Alarm 2231 EXPRESSION syntax incorrect – 0937029193
Namfare – Alarm 2232 EXPRESSION subscript mistake – 0937029193
Namfare – Alarm 2233 EXPRESSION buffer over – 0937029193
Namfare – Alarm 2234 EXPRESSION local variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2235 Equal does not exist – 0937029193
Namfare – Alarm 2236 Program end code not found – 0937029193
Namfare – Alarm 2237 BRANCH (IF,GOTO) sequence name – 0937029193
Namfare – Alarm 2238 BRANCH (IF,GOTO) condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2239 Mistake in F command – 0937029193
Namfare – Alarm 2240 Mistake in F/E command – 0937029193
Namfare – Alarm 2241 Mistake in I command – 0937029193
Namfare – Alarm 2242 Mistake in J command – 0937029193
Namfare – Alarm 2243 Mistake in K command – 0937029193
Namfare – Alarm 2244 Mistake in L command – 0937029193
Namfare – Alarm 2245 Mistake in P command – 0937029193
Namfare – Alarm 2246 Mistake in S command – 0937029193
Namfare – Alarm 2247 No S command – 0937029193
Namfare – Alarm 2248 Mistake in T command – 0937029193
Namfare – Alarm 2249 Mistake in X command – 0937029193
Namfare – Alarm 2250 Mistake in X/Z command – 0937029193
Namfare – Alarm 2251 Mistake in Z command – 0937029193
Namfare – Alarm 2252 Mistake in arc command – 0937029193
Namfare – Alarm 2253 Mistake in angle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2254 Mistake in thread cutting cycle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2255 Mistake in arc radius command – 0937029193
Namfare – Alarm 2256 Mistake in D command – 0937029193
Namfare – Alarm 2257 Mistake in gauging cycle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2258 Mistake in C command – 0937029193
Namfare – Alarm 2259 Mistake in SB command – 0937029193
Namfare – Alarm 2260 Mistake in QA command – 0937029193
Namfare – Alarm 2261 Mistake in X/Y command – 0937029193
Namfare – Alarm 2262 Mistake in incremental command – 0937029193
Namfare – Alarm 2263 Command required for X-, Y-axes – 0937029193
Namfare – Alarm 2264 Mistake in Y command – 0937029193
Namfare – Alarm 2265 Distance calculation over limit – 0937029193
Namfare – Alarm 2266 Mistake in R command – 0937029193
Namfare – Alarm 2267 Mistake in drilling cycle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2268 Mistake in angle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2269 Angle chamfering command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2270 Mistake in CD command – 0937029193
Namfare – Alarm 2271 Mistake in CL command – 0937029193
Namfare – Alarm 2272 Mistake in TM command – 0937029193
Namfare – Alarm 2273 Mistake in W command – 0937029193
Namfare – Alarm 2274 Mistake in CB command – 0937029193
Namfare – Alarm 2275 Mistake in HP command – 0937029193
Namfare – Alarm 2276 Mistake in CC command – 0937029193
Namfare – Alarm 2277 Mistake in torque limit command – 0937029193
Namfare – Alarm 2278 SUB PROGRAM repetition – 0937029193
Namfare – Alarm 2279 SUB PROGRAM stack – 0937029193
Namfare – Alarm 2280 SUB PROGRAM program name – 0937029193
Namfare – Alarm 2281 SUB PROGRAM data print – 0937029193
Namfare – Alarm 2282 SCHEDULE PROGRAM ‘Q’ – 0937029193
Namfare – Alarm 2283 SCHEDULE PROGRAM mnemonic code – 0937029193
Namfare – Alarm 2284 SCHEDULE PROGRAM program end – 0937029193
Namfare – Alarm 2285 SCHEDULE PROGRAM main program load – 0937029193
Namfare – Alarm 2286 Plus variable limit over – 0937029193
Namfare – Alarm 2287 Minus variable limit over – 0937029193
Namfare – Alarm 2288 User reserve code – 0937029193
Namfare – Alarm 2289 Unable to write backup data file – 0937029193
Namfare – Alarm 2290 Program name not selected – 0937029193
Namfare – Alarm 2291 Main sequence error – 0937029193
Namfare – Alarm 2292 Restart failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2293 MDI special G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2294 Special G-code table – 0937029193
Namfare – Alarm 2295 STM time over – 0937029193
Namfare – Alarm 2296 UGC No program end code – 0937029193
Namfare – Alarm 2297 UGC DELETE syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2298 UGC DEF syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2299 UGC TIP syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2300 UGC TIF syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2301 UGC No shape entry – 0937029193
Namfare – Alarm 2302 UGC Illegal numerical data – 0937029193
Namfare – Alarm 2303 UGC Illegal character – 0937029193
Namfare – Alarm 2304 UGC User variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2305 UGC System variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2306 UGC Illegal command – 0937029193
Namfare – Alarm 2307 UGC Program factor over – 0937029193
Namfare – Alarm 2308 UGC Coordinate data – 0937029193
Namfare – Alarm 2309 UGC END syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2310 UGC Command over – 0937029193
Namfare – Alarm 2311 UGC Command format – 0937029193
Namfare – Alarm 2312 UGC Additional parameter – 0937029193
Namfare – Alarm 2313 UGC Expression – 0937029193
Namfare – Alarm 2314 UGC Figure entry area over – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 2315 UGC Unable to delete – 0937029193
Namfare – Alarm 2316 READ/WRITE No spec – 0937029193
Namfare – Alarm 2317 READ/WRITE Buffer over – 0937029193
Namfare – Alarm 2318 READ/WRITE Device No. – 0937029193
Namfare – Alarm 2319 READ/WRITE Data – 0937029193
Namfare – Alarm 2320 READ communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 2321 WRITE communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 2322 GET/PUT No spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2323 GET/PUT Buffer over – 0937029193
Namfare – Alarm 2324 GET/PUT Number of digits – 0937029193
Namfare – Alarm 2325 GET/PUT Variable designation – 0937029193
Namfare – Alarm 2326 GET Numerical data – 0937029193
Namfare – Alarm 2327 Calculation function no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2328 Sub-program no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2329 Sub-spindle interference distance – 0937029193
Namfare – Alarm 2330 Input/output variable no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2331 Multiple machining no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2332 Sub-spindle no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2334 In-process gauging no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2335 Post-process gauging no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2336 Animation no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2337 Graphic backup data file write failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2338 Spindle orientation no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2339 Load monitor no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2340 Thread phase matching no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2341 Circular thread cutting no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2342 Circular thread cutting command – 0937029193
Namfare – Alarm 2343 Tool retract no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2344 Tool retract interrupt enable com. – 0937029193
Namfare – Alarm 2345 Tool retract interrupt disable com. – 0937029193
Namfare – Alarm 2346 Tool retract interrupt return com. – 0937029193
Namfare – Alarm 2347 ROBOT no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2348 ROBOT program name – 0937029193
Namfare – Alarm 2349 LOADER no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2350 LOADER program name – 0937029193
Namfare – Alarm 2351 Coupling device program select no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2353 CHAMFERING G01 mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2354 CHAMFERING L over – 0937029193
Namfare – Alarm 2355 CHAMFERING L illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2356 CHAMFERING X, Z illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2357 CHAMFERING Any angle calculation – 0937029193
Namfare – Alarm 2358 CHAMFERING Any angle – 0937029193
Namfare – Alarm 2359 NOSE-R COMP. No spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2360 NOSE-R COMP. NOSE-R > circle-R – 0937029193
Namfare – Alarm 2361 NOSE-R COMP. Calculation – 0937029193
Namfare – Alarm 2362 NOSE-R COMP. Cancel G00 G01 – 0937029193
Namfare – Alarm 2363 NOSE-R COMP. No cross point – 0937029193
Namfare – Alarm 2364 NOSE-R COMP. Entrance command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2365 NOSE-R COMP. Thread cutting cycle – 0937029193
Namfare – Alarm 2366 TOOL RADIUS COMP. No spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2367 TOOL RADIUS COMP. NOSE-R comp. surface change – 0937029193
Namfare – Alarm 2368 TOOL RADIUS COMP. C-axis separation – 0937029193
Namfare – Alarm 2369 TOOL RADIUS COMP. QA command – 0937029193
Namfare – Alarm 2370 TOW-ALONG TAILSTOCK MOVEMENT no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2371 TOW-ALONG TAILSTOCK MOVEMENT condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2372 LASER MEASUREMENT no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2373 LASER MEASUREMENT condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2374 LAP No spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2375 LAP B illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2376 LAP D illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2377 LAP DA(DB) illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2378 LAP H illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2379 LAP H-U(W) < D (M73) – 0937029193
Namfare – Alarm 2380 LAP U(W) illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2381 LAP U(W) > H – 0937029193
Namfare – Alarm 2382 LAP XA(ZA), XB(ZB) illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2383 LAP Calculation error – 0937029193
Namfare – Alarm 2384 LAP Down step number over – 0937029193
Namfare – Alarm 2385 LAP Entry in LAP – 0937029193
Namfare – Alarm 2386 LAP Sequence name – 0937029193
Namfare – Alarm 2387 Unable to LAP Control – 0937029193
Namfare – Alarm 2388 LAP No G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2389 LAP NOSE-R comp. cancel – 0937029193
Namfare – Alarm 2390 LAP Entry in NOSE-R comp. – 0937029193
Namfare – Alarm 2391 LAP Shape designation – 0937029193
Namfare – Alarm 2392 MULTI CYCLE B illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2393 MULTI CYCLE D illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2394 MULTI CYCLE F illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2395 MULTI CYCLE H illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2396 MULTI CYCLE H-U(W) < D (M73) – 0937029193
Namfare – Alarm 2397 MULTI CYCLE I,K over – 0937029193
Namfare – Alarm 2398 MULTI CYCLE I,K illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2399 MULTI CYCLE L illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2400 MULTI CYCLE Entry in LAP – 0937029193
Namfare – Alarm 2401 MULTI CYCLE U(W) illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2402 MULTI CYCLE U(W) > H – 0937029193
Namfare – Alarm 2403 MULTI CYCLE X,Z illegal order – 0937029193
Namfare – Alarm 2404 MULTI CYCLE Angle – 0937029193
Namfare – Alarm 2405 MULTI CYCLE Tool offset – 0937029193
Namfare – Alarm 2406 MULTI CYCLE Cycle start point – 0937029193
Namfare – Alarm 2407 MULTI CYCLE Entry in NOSE-R comp. – 0937029193
Namfare – Alarm 2408 MULTI CYCLE Width – 0937029193
Namfare – Alarm 2409 TOOL LIFE CONTROL no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2410 Tool life management No spare tool – 0937029193
Namfare – Alarm 2411 TOOL LIFE CONTROL tool group – 0937029193
Namfare – Alarm 2412 TOOL LIFE CONTROL no T-entry – 0937029193
Namfare – Alarm 2413 TOOL LIFE CONTROL tool offset group – 0937029193
Namfare – Alarm 2414 TOOL LIFE CONTROL no T-offset – 0937029193
Namfare – Alarm 2415 MULTI-MACHINING CYCLE No spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2416 MULTI-MACHINING CYCLE C – 0937029193
Namfare – Alarm 2417 MULTI-MACHINING CYCLE I,K – 0937029193
Namfare – Alarm 2418 MULTI-MACHINING CYCLE Q – 0937029193
Namfare – Alarm 2419 MULTI-MACHINING CYCLE F – 0937029193
Namfare – Alarm 2420 MULTI-MACHINING CYCLE L – 0937029193
Namfare – Alarm 2421 MULTI-MACHINING CYCLE D – 0937029193
Namfare – Alarm 2422 MULTI-MACHINING CYCLE X,Z – 0937029193
Namfare – Alarm 2423 MULTI-MACHINING CYCLE SA – 0937029193
Namfare – Alarm 2424 MULTI-MACHINING CYCLE Feed G94 – 0937029193
Namfare – Alarm 2425 MULTI-MACHINING CYCLE A – 0937029193
Namfare – Alarm 2426 MULTI-MACHINING CYCLE Thread cycle – 0937029193
Namfare – Alarm 2427 MULTI-MACHINING CYCLE U,W – 0937029193
Namfare – Alarm 2428 MULTI-MACHINING CYCLE SB – 0937029193
Namfare – Alarm 2429 MULTI-MACHINING CYCLE Y-axis mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2430 ATC no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2431 ATC syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2432 ATC TC – 0937029193
Namfare – Alarm 2434 ATC TL – 0937029193
Namfare – Alarm 2435 ATC MT – 0937029193
Namfare – Alarm 2436 ATC MG – 0937029193
Namfare – Alarm 2438 Unable to M06/M228 command – 0937029193
Namfare – Alarm 2440 Y-axis no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2441 2 saddle machine no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2444 Carrier axis variable limit over – 0937029193
Namfare – Alarm 2445 3-D coordinate conversion – 0937029193
Namfare – Alarm 2452 Chuck barrier area – 0937029193
Namfare – Alarm 2453 Tailstock barrier area – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 2456 W-axis minus variable limit over – 0937029193
Namfare – Alarm 2457 X-axis correction stroke end over – 0937029193
Namfare – Alarm 2459 Restart axis position is illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2460 Change timing G13/G14 – 0937029193
Namfare – Alarm 2462 Change timing G122/G123 – 0937029193
Namfare – Alarm 2463 Change timing G140/G141/G142 – 0937029193
Namfare – Alarm 2464 Spindle/turret G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2465 G122/G123 command mismatch – 0937029193
Namfare – Alarm 2466 Unable to issue M100 command during Nose-R comp. – 0937029193
Namfare – Alarm 2472 Y-axis control mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2475 W-axis command G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2476 Mirror image coordinate selection – 0937029193
Namfare – Alarm 2477 Sub-spindle mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2478 No workpiece coordinate mode command – 0937029193
Namfare – Alarm 2479 Contour generation calculation error – 0937029193
Namfare – Alarm 2480 G132/G133 command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2486 NC turret no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2487 Unable to select coordinates – 0937029193
Namfare – Alarm 2488 UNUSABLE X-axis command – 0937029193
Namfare – Alarm 2489 NC tailstock parameter error – 0937029193
Namfare – Alarm 2490 Chuck pressure out of range – 0937029193
Namfare – Alarm 2491 Horizon barrier intrusion – 0937029193
Namfare – Alarm 2492 Interrupt program: illegal command – 0937029193
Namfare – Alarm 2493 Linked external equipment program selection – 0937029193
Namfare – Alarm 2494 Chuck pressure command illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2495 Inverse time feed command format – 0937029193
Namfare – Alarm 2496 CAM data cannot be transmitted. – 0937029193
Namfare – Alarm 2497 T code – 0937029193
Namfare – Alarm 2498 Learning cannot be executed. – 0937029193
Namfare – Alarm 2499 Spindle marker latch data error – 0937029193
Namfare – Alarm 2500 MULTI-MACHINING CYCLE HS,HI,HJ,HK – 0937029193
Namfare – Alarm 2501 Recovering synchronous error – 0937029193
Namfare – Alarm 2502 Block Delete command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2503 End sequence name error – 0937029193
Namfare – Alarm 2504 PREMIUM THREAD Command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2505 CAM machine no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2506 Tool center point control not possible – 0937029193
Namfare – Alarm 2507 CHP command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2508 Machining mode command format – 0937029193
Namfare – Alarm 2509 MULTI-MACHINING CYCLE Return point – 0937029193
Namfare – Alarm 2510 Mistake in torque skip cycle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2511 Remote buffer operation – 0937029193
Namfare – Alarm 2512 M-tool spindle overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2513 Coordinate calculation – 0937029193
Namfare – Alarm 2514 MULTI CYCLE C-axis shift – 0937029193
Namfare – Alarm 2515 Remote buffer operation time out – 0937029193
Namfare – Alarm 2516 Remote buffer operation communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 2517 W-axis control mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2518 Synchronized tapping command – 0937029193
Namfare – Alarm 2519 Tailstock control command – 0937029193
Namfare – Alarm 2520 Mistake in TP command – 0937029193
Namfare – Alarm 2521 Mistake in BT command – 0937029193
Namfare – Alarm 2522 Mistake in BA command – 0937029193
Namfare – Alarm 2523 Thermistor error – 0937029193
Namfare – Alarm 2524 Mistake in AT command – 0937029193
Namfare – Alarm 2525 Chuck coordinate change condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2528 Program selection unsuitable – 0937029193
Namfare – Alarm 2529 Thermal deviation compensation – 0937029193
Namfare – Alarm 2530 Machining process instruction no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2531 Mirror turning mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2532 System variable set condition error – 0937029193
Namfare – Alarm 2533 Steady rest over interference pos. – 0937029193
Namfare – Alarm 2534 LBB turret rotation impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2536 Coordinate movement rotation copy – 0937029193
Namfare – Alarm 2537 SLANT PROCESS MODE – 0937029193
Namfare – Alarm 2538 Incorrect system variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2539 Mistake in B command – 0937029193
Namfare – Alarm 2541 PROGRAM PRINT command – 0937029193
Namfare – Alarm 2542 Feed axis retract function command – 0937029193
Namfare – Alarm 2543 Turret index error position – 0937029193
Namfare – Alarm 2544 TOOL-ID TOOL DATA – 0937029193
Namfare – Alarm 2545 MULTI-MACHINING CYCLE LD – 0937029193
Namfare – Alarm 2546 MULTI-MACHINING CYCLE LK – 0937029193
Namfare – Alarm 2547 No decimal point – 0937029193
Namfare – Alarm 2548 X-, Z-axis synchronized feed mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2549 Tool no. mismatch after ATC sequence restart – 0937029193
Namfare – Alarm 2550 Home position no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2551 External home position command – 0937029193
Namfare – Alarm 2552 Barrier area – 0937029193
Namfare – Alarm 2555 Linear guide cover interference area command – 0937029193
Namfare – Alarm 2557 Illegal steady rest command – 0937029193
Namfare – Alarm 2558 Turning position selection – 0937029193
Namfare – Alarm 2559 Attachment rotation not possible – 0937029193
Namfare – Alarm 2561 Illegal system command variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2562 Tool posture fluctuation reduction – 0937029193
Namfare – Alarm 2563 Mistake in TE command – 0937029193
Namfare – Alarm 2564 Index disable position – 0937029193
Namfare – Alarm 2565 Load monitor system variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2566 MULTI-MACHINING CYCLE No M-tool cycle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2567 No helical cutting specifications – 0937029193
Namfare – Alarm 2568 Mistake in OF command – 0937029193
Namfare – Alarm 2569 Thermal deviation comp. backup failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2570 W-axis position condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2571 W-axis position no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2572 Mistake in RC command – 0937029193
Namfare – Alarm 2573 Taper cutting cycle – 0937029193
Namfare – Alarm 2575 Mistake in ‘TD’,’TDG’,’OS’ commands – 0937029193
Namfare – Alarm 2576 Mistake in H command – 0937029193
Namfare – Alarm 2577 No axis movement command – 0937029193
Namfare – Alarm 2578 NO D COMMAND – 0937029193
Namfare – Alarm 2579 NO L COMMAND – 0937029193
Namfare – Alarm 2580 Mistake in XS command – 0937029193
Namfare – Alarm 2581 CAM data deployment mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2582 CAM data file write protect – 0937029193
Namfare – Alarm 2583 Compensation value overflow – 0937029193
Namfare – Alarm 2584 CON speed XS-axis – 0937029193
Namfare – Alarm 2585 XS-axis command turret mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2586 Synchronous mode execution impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2587 No A command – 0937029193
Namfare – Alarm 2588 Mistake in OF command – 0937029193
Namfare – Alarm 2589 Definition conditions – 0937029193
Namfare – Alarm 2590 Y-axis command – 0937029193
Namfare – Alarm 2591 Mistake in point command – 0937029193
Namfare – Alarm 2592 Transport barrier entry command – 0937029193
Namfare – Alarm 2593 Mistake in CF command – 0937029193
Namfare – Alarm 2594 Mistake in RJ command – 0937029193
Namfare – Alarm 2595 Synchronized rotation speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 2596 Synchronized tap overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2597 G15 command – 0937029193
Namfare – Alarm 2598 No Spec code. “Tool information management spec” – 0937029193
Namfare – Alarm 2599 Command not possible while mounting LBB. – 0937029193
Namfare – Alarm 2600 LAW-V machine no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2601 Unable to issue T/TE command simultaneously – 0937029193
Namfare – Alarm 2602 SCHEDULE PROGRAM main program load – 0937029193
Namfare – Alarm 2603 Spindle rotation fluctuation control no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2604 Tow-along steady rest no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2605 Tow-along tailstock no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2606 READ/WRITE file open – 0937029193
Namfare – Alarm 2607 Mistake in AP command – 0937029193
Namfare – Alarm 2608 Mistake in ON command – 0937029193
Namfare – Alarm 2609 A-axis control no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2610 Zero offset select inpossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2611 Spindle fluctuation control no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2612 Mistake in TR command – 0937029193
Namfare – Alarm 2613 Mistake in MTM command – 0937029193
Namfare – Alarm 2614 Mistake in MTS command – 0937029193
Namfare – Alarm 2615 Mistake in MGS command – 0937029193
Namfare – Alarm 2616 B-axis mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2617 Zero setting condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2618 Workpiece detection sensor not ready – 0937029193
Namfare – Alarm 2619 Mistake in SW command – 0937029193
Namfare – Alarm 2622 Unset system variable read – 0937029193
Namfare – Alarm 2623 B-axis no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2624 Tow-along steady rest type-B no spec – 0937029193
Namfare – Alarm 2625 Tow-along steady rest movement condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2626 W-axis overlap – 0937029193
Namfare – Alarm 2628 Mistake in TW command – 0937029193
Namfare – Alarm 2629 Mistake in FW command – 0937029193
Namfare – Alarm 2630 Mistake in SC command – 0937029193
Namfare – Alarm 2631 DNC-DT Path name – 0937029193
Namfare – Alarm 2632 DNC-DT Program select – 0937029193
Namfare – Alarm 2633 DNC-DT Preload error – 0937029193
Namfare – Alarm 2634 DNC-DT Delete error – 0937029193
Namfare – Alarm 2635 Y-axis mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2637 No axis movement command – 0937029193
Namfare – Alarm 2638 A/B saddle synchronized motion command – 0937029193
Namfare – Alarm 2639 Unable to issue C-axis command during helical cutting – 0937029193
Namfare – Alarm 2640 AC thread rotation count error – 0937029193
Namfare – Alarm 2641 AC thread fluctuation control not possible – 0937029193
Namfare – Alarm 2642 READ/WRITE No empty SAT – 0937029193
Namfare – Alarm 2643 READ/WRITE File open – 0937029193
Namfare – Alarm 2644 Unusable PRINT request – 0937029193
Namfare – Alarm 2645 YS-axis position – 0937029193
Namfare – Alarm Bảng mã lỗi máy CNC Okuma – 0937029193
Namfare – Alarm 2646 SYSTEM VARIABLE C-axis separation – 0937029193
Namfare – Alarm 2648 MG tool ready cycle no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2649 SYSTEM VARIABLE Y-axis mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2650 SYSTEM VARIABLE B-axis mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2651 C-axis multi rotation mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2652 Mistake in HA command – 0937029193
Namfare – Alarm 2653 Mistake in MN command – 0937029193
Namfare – Alarm 2654 Hob circular cutting command – 0937029193
Namfare – Alarm 2655 Hob cutting command – 0937029193
Namfare – Alarm 2657 SYSTEM VARIABLE C-axis connect – 0937029193
Namfare – Alarm 2658 B-axis independent encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 2659 NC tailstock position error – 0937029193
Namfare – Alarm 2662 NC TAILSTOCK no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2663 Turning cut condition interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2667 X-axis mirror image coordinates selected – 0937029193
Namfare – Alarm 2668 X-axis mirror image coordinates impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2671 C-axis sync control no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2672 C-axis sync command format – 0937029193
Namfare – Alarm 2674 Default status macro cannot be executed – 0937029193
Namfare – Alarm 2675 Tool posture command error – 0937029193
Namfare – Alarm 2676 Tool posture command angle conversion error – 0937029193
Namfare – Alarm 2677 Attachment change not possible – 0937029193
Namfare – Alarm 2678 SPM contour control not possible – 0937029193
Namfare – Alarm 2679 Mistake in Q command – 0937029193
Namfare – Alarm 2682 Magnetic encoder speed detection error – 0937029193
Namfare – Alarm 2683 MCS Rotary encoder 5 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2684 MCS Rotary encoder 5 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2685 MCS Rotary encoder 4 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2686 MCS Rotary encoder 4 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2687 MCS Rotary encoder 3 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2688 MCS Rotary encoder 3 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2689 MCS Rotary encoder 2 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2690 MCS Rotary encoder 1 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2691 MCS Rotary encoder 1 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2692 MCS Linear scale 4 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2693 MCS Linear scale 4 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2694 MCS Linear scale 3 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2695 MCS Linear scale 3 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2696 MCS Linear scale 2 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2697 MCS Linear scale 2 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2698 MCS Linear scale 1 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 2699 MCS Linear scale 1 error – 0937029193
Namfare – Alarm 2700 No workpiece confirmation error – 0937029193
Namfare – Alarm 2701 Sequencer Error – 0937029193
Namfare – Alarm 2702 Spindle command during C-axis connection – 0937029193
Namfare – Alarm 2703 Chucking miss – 0937029193
Namfare – Alarm 2704 Chucking miss air off order impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2705 Tailstock quill over advance – 0937029193
Namfare – Alarm 2706 Polygon cutting command condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2707 Invalid command during polygon cutting – 0937029193
Namfare – Alarm 2708 Invalid rotation tool gear – 0937029193
Namfare – Alarm 2709 Sub-spindle synchronization interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2710 Sub-spindle synchronization cutting – 0937029193
Namfare – Alarm 2711 Door open – 0937029193
Namfare – Alarm 2712 ATC no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2713 Invalid ATC syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2714 Invalid ATC TC no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2716 Invalid ATC TL no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2717 Invalid ATC MT no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2718 Invalid ATC MG no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2719 Invalid ATC command – 0937029193
Namfare – Alarm 2720 M06/M228 interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2721 Turret number mismatch – 0937029193
Namfare – Alarm 2722 Robot/Loader request illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2723 ATC next tool preparation interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2724 Invalid ATC sub arm – 0937029193
Namfare – Alarm 2725 Invalid RS tool L/M – 0937029193
Namfare – Alarm 2726 Magazine encoder read – 0937029193
Namfare – Alarm 2727 Magazine rotation interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2728 Invalid magazine tool no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2729 No magazine return pot – 0937029193
Namfare – Alarm 2730 Tool insertion interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2732 Tailstock sleeve position data error – 0937029193
Namfare – Alarm 2733 Coolant flow – 0937029193
Namfare – Alarm 2734 Coolant level – 0937029193
Namfare – Alarm 2735 Spindle low rotation command – 0937029193
Namfare – Alarm 2736 SVP time constant switching no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2737 Invalid tailstock switch position – 0937029193
Namfare – Alarm 2738 Synchronous hobbing interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2739 Invalid synchronous hobbing mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2740 Incorrect magazine tool data – 0937029193
Namfare – Alarm 2741 Touch setter unlock time over – 0937029193
Namfare – Alarm 2742 Setup switch ON – 0937029193
Namfare – Alarm 2743 Irregular coolant level – 0937029193
Namfare – Alarm 2744 Tool breakage – 0937029193
Namfare – Alarm 2745 Low high-pressure coolant pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 2746 Hydraulic oil unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 2747 Index disable position – 0937029193
Namfare – Alarm 2748 CPU fan stop – 0937029193
Namfare – Alarm 2749 Hydraulic oil level lower limit – 0937029193
Namfare – Alarm 2750 Tool monitoring unit error detection – 0937029193
Namfare – Alarm 2751 Coolant/Oil mist command – 0937029193
Namfare – Alarm 2752 Air pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 2753 Unable to change tool – 0937029193
Namfare – Alarm 2754 Invalid coolant command – 0937029193
Namfare – Alarm 2755 Semi-dry unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 2756 Actual tool data setting – 0937029193
Namfare – Alarm 2757 Oil mist unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 2758 Invalid position data – 0937029193
Namfare – Alarm 2759 Coolant discharge error – 0937029193
Namfare – Alarm 2760 Sub-spindle rotation tool interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2761 W-axis overlap mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2762 Chucking miss – 0937029193
Namfare – Alarm 2763 Coolant filter – 0937029193
Namfare – Alarm 2764 Coolant error – 0937029193
Namfare – Alarm 2765 Chip conveyer filter clogged – 0937029193
Namfare – Alarm 2766 Invalid M-tool spindle command – 0937029193
Namfare – Alarm 2767 M-spindle low rotation interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2768 Program check mode interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2769 Invalid spindle control command – 0937029193
Namfare – Alarm 2770 SVP time constant switching command – 0937029193
Namfare – Alarm 2771 APC clamp confirmation – 0937029193
Namfare – Alarm 2772 APC system mode – 0937029193
Namfare – Alarm 2773 APC M command – 0937029193
Namfare – Alarm 2774 Thread cutting cycle interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2775 Sensor head interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2776 M command not completed – 0937029193
Namfare – Alarm 2777 Cross rail positioning sensor error – 0937029193
Namfare – Alarm 2778 Cross rail motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2779 Axis lube motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2780 Axis lube pressure ON confirmation – 0937029193
Namfare – Alarm 2781 No AT command – 0937029193
Namfare – Alarm 2782 Axis lube pressure OFF confirmation – 0937029193
Namfare – Alarm 2783 Oil hole motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2784 Invalid MT command – 0937029193
Namfare – Alarm 2785 Invalid AT command – 0937029193
Namfare – Alarm 2786 No S command – 0937029193
Namfare – Alarm 2787 No SB command – 0937029193
Namfare – Alarm 2788 Invalid SB command – 0937029193
Namfare – Alarm 2789 Coolant tank filter clogged – 0937029193
Namfare – Alarm 2790 Shower coolant motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2791 M spindle head cooling unit – 0937029193
Namfare – Alarm 2792 Invalid RH command – 0937029193
Namfare – Alarm 2793 Incorrect attachment index position – 0937029193
Namfare – Alarm 2794 Mist air lube unit – 0937029193
Namfare – Alarm 2795 Warming up error – 0937029193
Namfare – Alarm 2796 Sequence restart – 0937029193
Namfare – Alarm 2797 Axis interlock release – 0937029193
Namfare – Alarm 2798 Invalid BC command – 0937029193
Namfare – Alarm 2800 Alarm detected from externally connected device – 0937029193
Namfare – Alarm 2801 Turret rotation interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2802 Invalid long boring bar command – 0937029193
Namfare – Alarm 2803 ATC tool data setting – 0937029193
Namfare – Alarm 2804 Attachment control – 0937029193
Namfare – Alarm 2805 Limit confirmation impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2806 Door interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2807 Invalid M code – 0937029193
Namfare – Alarm 2848 Chip conveyer overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2849 Sensor unit in interference range – 0937029193
Namfare – Alarm 2850 External request interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2851 Machine change M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2852 Hand open/close interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2853 Teaching operation interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2854 Machine linked M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2855 Coolant filter – 0937029193
Namfare – Alarm 2856 Coolant motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 2857 UNUSABLE M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2858 Hand slide advance interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2887 Coupling device interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 2888 Lube tank level – 0937029193
Namfare – Alarm 2890 Workpiece clamp miss – 0937029193
Namfare – Alarm 2891 Tailstock air miss – 0937029193
Namfare – Alarm 2892 Unable to execute air shut-off command – 0937029193
Namfare – Alarm 2893 Hydraulic oil controller faulty – 0937029193
Namfare – Alarm 2894 Spindle lubricant controller error – 0937029193
Namfare – Alarm 2895 Coolant controller error – 0937029193
Namfare – Alarm 2896 No touch setter – 0937029193
Namfare – Alarm 2897 Unloader no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2898 Unloader interference position – 0937029193
Namfare – Alarm 2899 Gauge error – 0937029193
Namfare – Alarm 2900 DIRECTION V variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2901 DIRECTION Check address – 0937029193
Namfare – Alarm 2902 DIRECTION Data operation – 0937029193
Namfare – Alarm 2903 DIRECTION Character use – 0937029193
Namfare – Alarm 2904 DIRECTION Numerical data – 0937029193
Namfare – Alarm 2905 DIRECTION Parameter/point – 0937029193
Namfare – Alarm 2906 DIRECTION Register – 0937029193
Namfare – Alarm 2907 DIRECTION F – 0937029193
Namfare – Alarm 2908 DIRECTION E – 0937029193
Namfare – Alarm 2909 DIRECTION Sequence no. – 0937029193
Namfare – Alarm 2910 UNUSABLE G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2911 UNUSABLE M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2912 UNUSABLE Address character – 0937029193
Namfare – Alarm 2913 UNUSABLE Mnemonic – 0937029193
Namfare – Alarm 2914 UNUSABLE Left side direction – 0937029193
Namfare – Alarm 2915 EXPRESSION Calculation – 0937029193
Namfare – Alarm 2916 EXPRESSION Syntax – 0937029193
Namfare – Alarm 2917 EXPRESSION Right side – 0937029193
Namfare – Alarm 2918 EXPRESSION Left side – 0937029193
Namfare – Alarm 2919 EXPRESSION Buffer over – 0937029193
Namfare – Alarm 2920 VARIABLE Buffer over – 0937029193
Namfare – Alarm 2921 PROGRAM DIRECT Program name – 0937029193
Namfare – Alarm 2922 PROGRAM DIRECT V variable – 0937029193
Namfare – Alarm 2923 PROGRAM DIRECT Character use – 0937029193
Namfare – Alarm 2924 PROGRAM DIRECT G-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2925 BRANCH Sequence name – 0937029193
Namfare – Alarm 2926 BRANCH Condition – 0937029193
Namfare – Alarm 2927 Parameter setting illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2928 Parameter playback impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2929 Register setting impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2930 Program plus var. limit over – 0937029193
Namfare – Alarm 2931 Program minus var. limit over – 0937029193
Namfare – Alarm 2932 Program request illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2933 Program request impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2934 Program external request impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 2935 No program selection – 0937029193
Namfare – Alarm 2936 No program – 0937029193
Namfare – Alarm 2937 Program end code – 0937029193
Namfare – Alarm 2938 Program analysis complete – 0937029193
Namfare – Alarm 2939 SUB PROGRAM stack – 0937029193
Namfare – Alarm 2940 SUB PROGRAM Program name – 0937029193
Namfare – Alarm 2941 SUB PROGRAM Buffer over – 0937029193
Namfare – Alarm 2942 Command impossible while running – 0937029193
Namfare – Alarm 2943 Data file read – 0937029193
Namfare – Alarm 2944 Comment end code not found – 0937029193
Namfare – Alarm 2945 Equal does not exist – 0937029193
Namfare – Alarm 2946 No spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2948 DIRECTION Y – 0937029193
Namfare – Alarm 2949 DIRECTION Z – 0937029193
Namfare – Alarm 2950 DIRECTION D – 0937029193
Namfare – Alarm 2951 DIRECTION L – 0937029193
Namfare – Alarm 2952 DIRECTION SU – 0937029193
Namfare – Alarm 2953 DIRECTION Torque limit – 0937029193
Namfare – Alarm 2954 PROGRAM DIRECT M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2955 PROGRAM DIRECT Equal – 0937029193
Namfare – Alarm 2956 Machine change M-code – 0937029193
Namfare – Alarm 2957 G22 feed – 0937029193
Namfare – Alarm 2958 Main sequence – 0937029193
Namfare – Alarm 2959 Barrier limit – 0937029193
Namfare – Alarm 2960 User reserve code – 0937029193
Namfare – Alarm 2961 Calculation function no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2962 Subscript function no spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 2964 NC program selection – 0937029193
Namfare – Alarm 2965 EXPRESSION subscript – 0937029193
Namfare – Alarm 2966 M code time over – 0937029193
Namfare – Alarm 2967 Cycle time over – 0937029193
Namfare – Alarm 2968 Program selection – 0937029193
Namfare – Alarm 2969 G23 FEED – 0937029193
Namfare – Alarm 2970 DIRECTION X – 0937029193
Namfare – Alarm 2971 DIRECTION I – 0937029193
Namfare – Alarm 2972 DIRECTION J – 0937029193
Namfare – Alarm 2973 DIRECTION K – 0937029193
Namfare – Alarm 2974 PROGRAM DIRECT hexadecimal data – 0937029193
Namfare – Alarm 2975 PROGRAM DIRECT character string – 0937029193
Namfare – Alarm 2976 Stopper position data illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 2977 Program selection unsuitable – 0937029193
Namfare – Alarm 2978 DIRECTION V – 0937029193
Namfare – Alarm 2979 DIRECTION C – 0937029193
Namfare – Alarm 2980 No decimal point – 0937029193
Namfare – Alarm 2981 DIRECTION Q – 0937029193
Namfare – Alarm 2982 Time over – 0937029193

Namfare – Alarm 3055 Device temperature too high – 0937029193
Namfare – Alarm 3056 Non-functioning device detected – 0937029193
Namfare – Alarm 3057 Unable to start during virus scan – 0937029193
Namfare – Alarm 3120 Overload detected. – 0937029193
Namfare – Alarm 3122 Maintenance (by user) necessary – 0937029193
Namfare – Alarm 3132 VDU communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 3133 VDU detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 3134 VDU initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3135 MCS DD encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 3136 MCS DD Encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 3137 MCS DD Encoder (slave sensor) error – 0937029193
Namfare – Alarm 3138 MCS DD encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3139 MCS DD encoder (slave sensor) initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3144 MCS Power supply unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3150 MCS Undefined alarm number – 0937029193
Namfare – Alarm 3151 MCS Inverter unit fault – 0937029193
Namfare – Alarm 3152 Mistake in data from MCS to NC – 0937029193
Namfare – Alarm 3153 MCS CON APA deviation – 0937029193
Namfare – Alarm 3154 MCS Power supply unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 3155 MCS Converter link error – 0937029193
Namfare – Alarm 3156 MCS DC-bus voltage alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 3157 MCS Motor overcurrent – 0937029193
Namfare – Alarm 3158 MCS Power unit overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 3159 MCS Power unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3160 MCS Supply voltage flutter – 0937029193
Namfare – Alarm 3161 MCS Inverter capacity differs from spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 3162 MCS Winding change failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3163 MCS Encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 3164 MCS Encoder detected error. – 0937029193
Namfare – Alarm 3165 MCS Encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3166 MCS Encoder with shaft detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 3167 MCS Encoder with shaft initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3168 MCS ABSO SCALE error – 0937029193
Namfare – Alarm 3169 MCS ABSO SCALE initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3170 MCS Magnetic encoder alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 3171 MCS Resolver alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 3172 MCS Pulse generator count over – 0937029193
Namfare – Alarm 3173 MCS Motor overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 3174 MCS Servo link error – 0937029193
Namfare – Alarm 3175 MCS Servo link disconnection – 0937029193
Namfare – Alarm 3176 Mistake in data from NC to MCS – 0937029193
Namfare – Alarm 3177 MCS Servo data error – 0937029193
Namfare – Alarm 3178 MCS Illegal command – 0937029193
Namfare – Alarm 3179 MCS CON speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 3180 MCS Speed command over – 0937029193
Namfare – Alarm 3181 MCS DIFF over – 0937029193
Namfare – Alarm 3182 MCS APA speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 3183 MCS Full-closed APA error – 0937029193
Namfare – Alarm 3184 MCS Over speed – 0937029193
Namfare – Alarm 3185 MCS Speed deviation over – 0937029193
Namfare – Alarm 3186 MCS Collision detected – 0937029193
Namfare – Alarm 3187 MCS Urgent-stop time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3188 MCS Belt is broken – 0937029193
Namfare – Alarm 3189 MCS Axis change control error – 0937029193
Namfare – Alarm 3190 MCS Independent encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3191 MCS Calculated current position lies outside range – 0937029193
Namfare – Alarm 3192 MCS Motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3194 MCS ABSO SCALE sub-slider detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 3195 MCS Tandem control communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 3196 MCS Full abso scale link error – 0937029193
Namfare – Alarm 3197 MCS Full abso scale error – 0937029193
Namfare – Alarm 3198 MCS Full abso scale initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3199 MCS Axis stop signal error – 0937029193
Namfare – Alarm 3202 User reserve code – 0937029193
Namfare – Alarm 3203 Warm up run – 0937029193
Namfare – Alarm 3204 Running time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3205 Work counter over – 0937029193
Namfare – Alarm 3206 Cycle time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3207 DNC Start conditions – 0937029193
Namfare – Alarm 3208 DNC Initialization sequence impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 3209 DNC Illegal text from host – 0937029193
Namfare – Alarm 3210 DNC Incorrect machine No. – 0937029193
Namfare – Alarm 3211 DNC Text format error – 0937029193
Namfare – Alarm 3212 DNC Text receipt error – 0937029193
Namfare – Alarm 3213 DNC Text transmission error – 0937029193
Namfare – Alarm 3214 FMS Coupling mode change – 0937029193
Namfare – Alarm 3215 FMS HOST CPU alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 3216 FMS Operation mode select – 0937029193
Namfare – Alarm 3217 DNC-B buffer operation – 0937029193
Namfare – Alarm 3218 DNC-B buffer operation change – 0937029193
Namfare – Alarm 3226 Common unit illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 3231 Program select – 0937029193
Namfare – Alarm 3232 Load monitor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3238 ROBOT alarm/reset – 0937029193
Namfare – Alarm 3240 LOADER alarm/reset – 0937029193
Namfare – Alarm 3241 Post-process gauging Unable to transmit – 0937029193
Namfare – Alarm 3242 Post-process gauging Unable to receive – 0937029193
Namfare – Alarm 3243 Post-process gauging Time out – 0937029193
Namfare – Alarm 3244 Post-process gauging Data format error – 0937029193
Namfare – Alarm 3245 Gauging data out – 0937029193
Namfare – Alarm 3246 CEJ MATIC Data NG – 0937029193
Namfare – Alarm 3247 CEJ MATIC Data read – 0937029193
Namfare – Alarm 3248 Size catcher Data NG – 0937029193
Namfare – Alarm 3249 Size catcher Gauging error – 0937029193
Namfare – Alarm 3250 Size catcher Unable to transmit – 0937029193
Namfare – Alarm 3251 Size catcher Unable to receive – 0937029193
Namfare – Alarm 3252 Size catcher Time out – 0937029193
Namfare – Alarm 3253 Size catcher Data format error – 0937029193
Namfare – Alarm 3254 Schedule program start – 0937029193
Namfare – Alarm 3255 Main program start – 0937029193
Namfare – Alarm 3261 Tool life management No spare tool. – 0937029193
Namfare – Alarm 3264 RS-232C communication illegal – 0937029193
Namfare – Alarm 3266 Workpiece counter full count – 0937029193
Namfare – Alarm 3271 Gauging sensor battery change – 0937029193
Namfare – Alarm 3279 DNC Machining start conditions – 0937029193
Namfare – Alarm 3280 DNC Data receipt start conditions – 0937029193
Namfare – Alarm 3289 Load monitor low load – 0937029193
Namfare – Alarm 3295 Quality check alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 3300 Tool data output – 0937029193
Namfare – Alarm 3314 External tool offset input – 0937029193
Namfare – Alarm 3316 Position encoder adjustment required. – 0937029193
Namfare – Alarm 3319 DNC Ethernet receipt command not allowed. – 0937029193
Namfare – Alarm 3320 DNC Ethernet receipt error – 0937029193
Namfare – Alarm 3321 DNC Ethernet transmission error – 0937029193
Namfare – Alarm 3331 NC tailstock position error – 0937029193
Namfare – Alarm 3332 Reboot machine. – 0937029193
Namfare – Alarm 3682 Magnetic encoder speed detection error – 0937029193
Namfare – Alarm 3683 MCS Rotary encoder 5 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3684 MCS Rotary encoder 5 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3685 MCS Rotary encoder 4 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3686 MCS Rotary encoder 4 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3687 MCS Rotary encoder 3 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3688 MCS Rotary encoder 3 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3689 MCS Rotary encoder 2 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3690 MCS Rotary encoder 1 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3691 MCS Rotary encoder 1 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3692 MCS Linear scale 4 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3693 MCS Linear scale 4 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3694 MCS Linear scale 3 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3695 MCS Linear scale 3 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3696 MCS Linear scale 2 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3697 MCS Linear scale 2 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3698 MCS Linear scale 1 initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 3699 MCS Linear scale 1 error – 0937029193
Namfare – Alarm 3700 Power save ON – 0937029193
Namfare – Alarm 3701 CPU temperature – 0937029193
Namfare – Alarm 3702 Warm up run – 0937029193
Namfare – Alarm 3703 Oil filter – 0937029193
Namfare – Alarm 3704 Lube tank flow – 0937029193
Namfare – Alarm 3705 Lube tank level – 0937029193
Namfare – Alarm 3706 Spindle lube pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 3707 Spindle cooler error – 0937029193
Namfare – Alarm 3708 Oil cooler error – 0937029193
Namfare – Alarm 3709 Coolant level – 0937029193
Namfare – Alarm 3710 Air blow pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 3711 Air pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 3712 Program selection interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 3713 Chip conveyer overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3714 ZA-axis overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3715 ZB-axis overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3716 XA-axis overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3717 XB-axis overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3718 Coupling device error – 0937029193
Namfare – Alarm 3719 ROBOT control – 0937029193
Namfare – Alarm 3720 ROBOT alarm/reset – 0937029193
Namfare – Alarm 3721 ROBOT/LOADER control – 0937029193
Namfare – Alarm 3722 LOADER alarm/reset – 0937029193
Namfare – Alarm 3723 Schedule program start – 0937029193
Namfare – Alarm 3724 Main program start – 0937029193
Namfare – Alarm 3725 CEJ MATIC data NG – 0937029193
Namfare – Alarm 3726 CEJ MATIC data read – 0937029193
Namfare – Alarm 3727 Auto power off impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 3728 Oil cooler level – 0937029193
Namfare – Alarm 3729 Coolant error – 0937029193
Namfare – Alarm 3730 Coolant flow – 0937029193
Namfare – Alarm 3731 Coolant abnormal – 0937029193
Namfare – Alarm 3732 Robot/loader axis safety speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 3733 Robot/loader safety speed monitor error – 0937029193
Namfare – Alarm 3734 ATC step time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3735 Next tool preparation impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 3736 Coolant filter – 0937029193
Namfare – Alarm 3737 Mist collector – 0937029193
Namfare – Alarm 3738 Mode switch operation prohibited – 0937029193
Namfare – Alarm 3739 Control box air conditioner error – 0937029193
Namfare – Alarm 3740 Air filter clogged – 0937029193
Namfare – Alarm 3741 Index chuck oil level – 0937029193
Namfare – Alarm 3742 ATC-axis circuit breaker – 0937029193
Namfare – Alarm 3743 ATC-axis motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3744 Chucking miss air – 0937029193
Namfare – Alarm 3745 Mist lubrication unit – 0937029193
Namfare – Alarm 3746 External start switch – 0937029193
Namfare – Alarm 3747 NC start button – 0937029193
Namfare – Alarm 3748 Door sensor – 0937029193
Namfare – Alarm 3749 Automatic lubrication system error – 0937029193
Namfare – Alarm 3750 Tailstock absolute encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 3751 Invalid external tool offset input – 0937029193
Namfare – Alarm 3752 Coolant supply – 0937029193
Namfare – Alarm 3753 Drain tank – 0937029193
Namfare – Alarm 3754 Mist collector – 0937029193
Namfare – Alarm 3755 Workpiece conveyor error – 0937029193
Namfare – Alarm 3756 Unmachined workpiece detection – 0937029193
Namfare – Alarm 3757 Bar feeder error – 0937029193
Namfare – Alarm 3758 Oil mist error – 0937029193
Namfare – Alarm 3759 Tool monitoring unit error detection – 0937029193
Namfare – Alarm 3760 Fan cooling unit pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 3761 TOOL change not possible – 0937029193
Namfare – Alarm 3762 ACC step time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3763 Switch disabled – 0937029193
Namfare – Alarm 3764 Oil controller unit – 0937029193
Namfare – Alarm 3765 Spindle vibration sensor – 0937029193
Namfare – Alarm 3766 Coupling device interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 3767 Tailstock holding miss check air – 0937029193
Namfare – Alarm 3768 Irregular coolant level – 0937029193
Namfare – Alarm 3769 Side cover open – 0937029193
Namfare – Alarm 3770 Safety door open – 0937029193
Namfare – Alarm 3771 Lube tank motor run time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3772 Coolant flow – 0937029193
Namfare – Alarm 3773 Earthquake detected – 0937029193
Namfare – Alarm 3774 EC circuit breaker – 0937029193
Namfare – Alarm 3775 Lubrication unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 3777 Air blow flow – 0937029193
Namfare – Alarm 3778 M axis cooling fan overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3779 APC system conditions – 0937029193
Namfare – Alarm 3780 Touch setter unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 3781 EC overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3782 Sensor contact signal error – 0937029193
Namfare – Alarm 3783 ATC interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 3784 Fire extinguish unit power OFF – 0937029193
Namfare – Alarm 3785 Spindle lubrication unit – 0937029193
Namfare – Alarm 3786 Chip flush-out motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3787 M-axis unit command mismatch – 0937029193
Namfare – Alarm 3788 AAC system condition – 0937029193
Namfare – Alarm 3789 Air dryer unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 3790 Ext. program select parity check – 0937029193
Namfare – Alarm 3791 Mist air lubrication unit – 0937029193
Namfare – Alarm 3792 Chucking miss – 0937029193
Namfare – Alarm 3793 Coolant level low – 0937029193
Namfare – Alarm 3794 Power source unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3795 Hydraulic oil unit – 0937029193
Namfare – Alarm 3796 RSS unit battery error – 0937029193
Namfare – Alarm 3797 RSS unit communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 3798 Unloader interlock – 0937029193
Namfare – Alarm 3800 Transfer data error – 0937029193
Namfare – Alarm 3843 Safety fence open – 0937029193
Namfare – Alarm 3844 Invalid loader grease lubrication input – 0937029193
Namfare – Alarm 3845 Coolant level lower limit – 0937029193
Namfare – Alarm 3846 M/C panel at interfering position – 0937029193
Namfare – Alarm 3847 Invalid limit/proximity switch – 0937029193
Namfare – Alarm 3848 Anti-gouge unit faulty – 0937029193
Namfare – Alarm 3849 Tool counter full count – 0937029193
Namfare – Alarm 3850 External alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 3851 Tool counter faulty – 0937029193
Namfare – Alarm 3852 Tail stock chuck position – 0937029193
Namfare – Alarm 3853 Invalid loader limit/proximity switch – 0937029193
Namfare – Alarm 3854 Chip conveyor stop – 0937029193
Namfare – Alarm 3855 Oil air unit oil level low – 0937029193
Namfare – Alarm 3856 Coolant motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3857 Oil skimmer overload – 0937029193
Namfare – Alarm 3858 Chuck grip confirmation unit faulty – 0937029193
Namfare – Alarm 3859 Fire extinguisher error – 0937029193
Namfare – Alarm 3860 Fire extinguisher power OFF or error – 0937029193
Namfare – Alarm 3861 Chip conveyer filter clogged – 0937029193
Namfare – Alarm 3862 Filtration unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 3874 Sub chip conveyor error – 0937029193
Namfare – Alarm 3875 Absolute encoder controller error – 0937029193
Namfare – Alarm 3876 Workpiece loading unit stop signal ON – 0937029193
Namfare – Alarm 3877 Workpiece counter full count – 0937029193
Namfare – Alarm 3878 Concentrated chip conveyor – 0937029193
Namfare – Alarm 3879 Gauging NG – 0937029193
Namfare – Alarm 3880 Spindle air purge pressure – 0937029193
Namfare – Alarm 3881 Turnover cycle time over – 0937029193
Namfare – Alarm 3882 Start impossible – 0937029193
Namfare – Alarm 3883 Chip crusher error – 0937029193
Namfare – Alarm 3884 Workpiece puller operation incomplete – 0937029193
Namfare – Alarm 3885 No workpiece – 0937029193
Namfare – Alarm 3886 Workpiece present – 0937029193
Namfare – Alarm 3887 Temperature control unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 3888 Chip conveyor faulty – 0937029193
Namfare – Alarm 3889 EExternal start signal ON – 0937029193
Namfare – Alarm 3890 Low level in oil tank – 0937029193
Namfare – Alarm 3891 Multi-counter tool life – 0937029193
Namfare – Alarm 3892 Hydraulic oil level lower limit – 0937029193
Namfare – Alarm 3893 Hydraulic unit oil controller – 0937029193
Namfare – Alarm 3894 Spindle lubrication controller error – 0937029193
Namfare – Alarm 3895 Coolant controller error – 0937029193
Namfare – Alarm 3896 Tool change count-up – 0937029193
Namfare – Alarm 3897 Workpiece stocker full – 0937029193
Namfare – Alarm 3898 Cooler error – 0937029193
Namfare – Alarm 3900 User reserve code – 0937029193
Namfare – Alarm 3901 External – 0937029193
Namfare – Alarm4035 Replace memory board battery – 0937029193
Namfare – Alarm 4036 Key-code data receipt error – 0937029193
Namfare – Alarm 4037 CCP-CPU error – 0937029193
Namfare – Alarm 4052 PLC backup data file write – 0937029193
Namfare – Alarm 4054 ACP key-code data receipt error – 0937029193
Namfare – Alarm 4055 Safety speed clamping – 0937029193
Namfare – Alarm 4056 Adjusting Type-J encoder – 0937029193
Namfare – Alarm 4057 Battery life – 0937029193
Namfare – Alarm 4058 Previous backup error – 0937029193
Namfare – Alarm 4059 Backup file error – 0937029193
Namfare – Alarm 4060 AlarmService internal error – 0937029193
Namfare – Alarm 4061 UPS Service error – 0937029193
Namfare – Alarm 4062 Remote Diagnosis error – 0937029193
Namfare – Alarm 4063 DNC2 communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 4064 Awaiting establishment of DeviceNet – 0937029193
Namfare – Alarm 4065 FL-net transmission error – 0937029193
Namfare – Alarm 4066 FL-net transmission failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4067 Maintenance necessary – 0937029193
Namfare – Alarm 4068 Non-responsive software detected – 0937029193
Namfare – Alarm 4069 Turret index sequence has not ended. – 0937029193
Namfare – Alarm 4070 Solid model position error – 0937029193
Namfare – Alarm 4071 CAS environment file cannot be changed – 0937029193
Namfare – Alarm 4072 Turret position error – 0937029193
Namfare – Alarm 4076 CAS software calculation error – 0937029193
Namfare – Alarm 4077 Turning interlock of CAS – 0937029193
Namfare – Alarm 4078 Error occurred during CAS – 0937029193
Namfare – Alarm 4080 Collision Avoidance Function OFF – 0937029193
Namfare – Alarm 4081 In-position/droop check waiting status – 0937029193
Namfare – Alarm 4083 Windows updated. Reboot – 0937029193
Namfare – Alarm 4084 Virus has been detected. – 0937029193
Namfare – Alarm 4085 Fan motor error at panel computer unit – 0937029193
Namfare – Alarm 4086 UPS not functioning – 0937029193
Namfare – Alarm 4087 Non-functioning device detected – 0937029193
Namfare – Alarm 4088 Virus Detect Function active – 0937029193
Namfare – Alarm 4090 Machine relocation detected – 0937029193
Namfare – Alarm 4091 Var. lost motion cannot be applied. – 0937029193
Namfare – Alarm 4092 MCS Parameter learning – 0937029193
Namfare – Alarm 4100 Collision avoidance position – 0937029193
Namfare – Alarm 4101 CAS software environment being changed – 0937029193
Namfare – Alarm 4102 Awaiting CAS software process – 0937029193
Namfare – Alarm 4103 Drawing speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 4104 CAS processing time over – 0937029193
Namfare – Alarm 4105 Collision block detected – 0937029193
Namfare – Alarm 4106 Collision Avoidance system OFF – 0937029193
Namfare – Alarm 4107 Awaiting CAS check result – 0937029193
Namfare – Alarm 4108 Inaccurate material shape – 0937029193
Namfare – Alarm 4109 CAS operating in rapid mode – 0937029193
Namfare – Alarm 4110 Turret collision check not performed – 0937029193
Namfare – Alarm 4120 Overload detected – 0937029193
Namfare – Alarm 4121 General overload detection disabled – 0937029193
Namfare – Alarm 4122 Maintenance (by user) necessary – 0937029193
Namfare – Alarm 4130 MCS Inertia identification – 0937029193
Namfare – Alarm 4131 VDU initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4132 VDU communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 4133 VDU error – 0937029193
Namfare – Alarm 4134 MCS Alarm-D occurred – 0937029193
Namfare – Alarm 4135 MCS DD encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 4136 MCS DD encoder error – 0937029193
Namfare – Alarm 4137 MCS DD encoder (slave sensor) detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 4138 MCS DD encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4139 MCS DD encoder (slave sensor) initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4141 MCS Push reset button to stop spindle – 0937029193
Namfare – Alarm 4144 MCS power supply unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 4145 MCS Drive unit external cooling fan stop – 0937029193
Namfare – Alarm 4147 MCS Drive unit internal cooling fan stop – 0937029193
Namfare – Alarm 4148 MCS Power supply unit external cooling fan stop – 0937029193
Namfare – Alarm 4149 MCS Power supply unit internal cooling fan stop – 0937029193
Namfare – Alarm 4150 MCS Undefined alarm number – 0937029193
Namfare – Alarm 4151 MCS Inverter unit fault – 0937029193
Namfare – Alarm 4152 Mistake in data from MCS to NC – 0937029193
Namfare – Alarm 4153 MCS CON APA deviation – 0937029193
Namfare – Alarm 4154 MCS Power supply unit error – 0937029193
Namfare – Alarm 4155 MCS Converter link error – 0937029193
Namfare – Alarm 4156 MCS DC-bus voltage alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 4157 MCS Motor overcurrent – 0937029193
Namfare – Alarm 4158 MCS Power unit overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 4159 MCS Power unit overload – 0937029193
Namfare – Alarm 4160 MCS Supply voltage flutter – 0937029193
Namfare – Alarm 4161 MCS Inverter capacity differs from spec. – 0937029193
Namfare – Alarm 4162 MCS Winding change failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4163 MCS Encoder link error – 0937029193
Namfare – Alarm 4164 MCS Encoder detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 4165 MCS Encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4166 MCS Encoder with shaft detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 4167 MCS Encoder with shaft initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4168 MCS ABSO SCALE error – 0937029193
Namfare – Alarm 4169 MCS ABSO SCALE initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4170 MCS Magnetic encoder alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 4171 MCS Resolver alarm – 0937029193
Namfare – Alarm 4172 MCS Pulse generator count over – 0937029193
Namfare – Alarm 4173 MCS Motor overheat – 0937029193
Namfare – Alarm 4174 MCS Servo link error – 0937029193
Namfare – Alarm 4175 MCS Servo link disconnection – 0937029193
Namfare – Alarm 4176 Mistake in data from NC to MCS – 0937029193
Namfare – Alarm 4177 MCS Servo data error – 0937029193
Namfare – Alarm 4178 MCS Illegal command – 0937029193
Namfare – Alarm 4179 MCS CON speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 4180 MCS Speed command over – 0937029193
Namfare – Alarm 4181 MCS DIFF over – 0937029193
Namfare – Alarm 4182 MCS APA speed over – 0937029193
Namfare – Alarm 4183 MCS Full-closed APA error – 0937029193
Namfare – Alarm 4184 MCS Over speed – 0937029193
Namfare – Alarm 4185 MCS Speed deviation over – 0937029193
Namfare – Alarm 4186 MCS Collision detected – 0937029193
Namfare – Alarm 4187 MCS Urgent-stop time over – 0937029193
Namfare – Alarm 4188 MCS Belt is broken – 0937029193
Namfare – Alarm 4190 MCS Independent encoder initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4191 MCS Calculated current position lies outside range – 0937029193
Namfare – Alarm 4192 MCS Motor overload – 0937029193
Namfare – Alarm 4194 MCS ABSO SCALE sub-slider detected error – 0937029193
Namfare – Alarm 4195 MCS Tandem control communication error – 0937029193
Namfare – Alarm 4196 MCS Full abso scale link error – 0937029193
Namfare – Alarm 4197 MCS Full abso scale error – 0937029193
Namfare – Alarm 4198 MCS Full abso scale initialization failure – 0937029193
Namfare – Alarm 4199 MCS Axis stop signal error – 0937029193
Namfare – Alarm 4200 Reboot enabled parameter set – 0937029193
Namfare – Alarm 4201 MACHINING MANAGEMENT data backup stop – 0937029193
Namfare – Alarm 4202 DNC-B Commu